Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.


Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 193-207

DOI: 10.5281/zenodo.5651592

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού φέρνει στη ζωή των γυναικών σημαντικές αλλαγές που οδηγούν σε πληθώρα

συναισθημάτων όπως η αβεβαιότητα, ο φόβος της εξέλιξης της νόσου και η αδυναμία προσαρμογής στη νέα κατάσταση. Αυτά

φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή των γυναικών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Σκοπός: Να

διερευνήσει την εμπειρία των γυναικών που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε μια ποιοτικού

τύπου ερευνητική μεθοδολογία με την εφαρμογή σκόπιμης δειγματοληψίας. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ημι-

δομημένων προσωπικών συνεντεύξεων. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Δέκα γυναίκες που

είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού συμμετείχαν στη μελέτη. Αποτελέσματα: Η ανάλυση περιεχομένου οδήγησε σε τρία

πρωταρχικά θέματα, «αβεβαιότητα», «στρατηγικές αντιμετώπισης» και «μηχανισμοί προσαρμογής», και έξι υπο-θέματα. Οι γυναίκες

περιέγραψαν την εμπειρία τους ως μια πορεία από την αβεβαιότητα προς την προσαρμογή με την υιοθέτηση διαφόρων στρατηγικών

αντιμετώπισης που περιλάμβαναν συνειδητή αυτο-απομόνωση, υποστήριξη και κινητοποίηση που έφεραν θετικά αποτελέσματα, όπως

ενδυνάμωση, ανάπτυξη, και «αναγέννηση». Συμπέρασμα: Τα ευρήματα παρέχουν γνώση σχετικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης

και προσαρμογής των γυναικών μετά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και συμβάλλουν στην εφαρμογή ποιοτικών

νοσηλευτικών παρεμβάσεων.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses