Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: γνώσεις νοσηλευτών

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Διερεύνηση των γνώσεων των ιατρών και νοσηλευτών ως προς τις μεθόδους πρόληψης της πνευμονίας προερχομένης από τον αναπνευστήρα
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013
Εισαγωγή: Η πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα (ΠΑ) αποτελεί την πιο συχνή λοίμωξη σε ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 40%-87%. Η θνητότητα εξαρτάται από το είδος του μικροβίου, από την ανοσιακή απάντηση του ασθενούς, από το χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων και της θεραπευτικής παρέμβασης.   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses