Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: παράγοντες που επηρεάζουν τον πόνο

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του πόνου. θέματα φύλου και ταυτότητας στον πόνο
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014
Η καταγραφή του πόνου ξεκινά ταυτόχρονα με την καταγραφή της ιστορίας. Η αλγεινή εμπειρία θεμελιώνεται σε πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Αυτοί καθορίζουν την αντίληψη και έκφραση του πόνου, την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και την υποδεκτικότητα στη θεραπεία. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του πόνου.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses