Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Σύνδεσμοι

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ & ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΑΜΙ The Association for the Advancement of Medical Instrumentation
ACS American College of Surgeons
ACORN Australian College Operating Room Nurses
AHA American Hospital Association
AORN Association of Perioperative Registered Nurses
APIC Association For Professionals in Infection Control and Epidemiology
CDC Centers of Disease Control and Prevention International Association of Healthcare
EMEA The European Agency for the Evaluation on Medical Products
ENNO European Network of Nursing Organisations
EORNA European Operating Room Nurses Association
FDA Us Food and Drug Administration
JCAHO Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations
HIS The Hospital Infection
ICN International Council of Nurses
ICNA Infection Control Nurses Association
IFPN International Federation of Perioperative Nurses
IFNA International Federation on Nurse Anesthetics
NAON National Academy of Orthopedic Nurses
NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health
ORNAC Operating Room Nurses Association of Canada
WFHSS World Forum for Hospital Sterile Supply
WHO World Health Organization

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses