Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Κουτσοπούλου Βασιλική

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

Άγχος και κατάθλιψη καρδιοχειρουργημένων ασθενών
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση του άγχους και της κατάθλιψης καρδιοχειρουργημένων ασθενών. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι, πλήθος παραγόντων πυροδοτούν προβλήματα από τη ψυχική σφαίρα, τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται συστηματικά καθώς είναι δυνατόν να επηρεάσουν ακόμα και τη βιολογική πορεία της νόσου. Τα προγράμματα αποκατάστασης συμβάλλουν

Ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015
K ατά τις τελευταίες δεκαετίες, δίδεται ολοένα και περισσότερο έμφαση στην ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.  Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.  Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών που αναφέρονταν στην ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses