Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Άγχος και κατάθλιψη καρδιοχειρουργημένων ασθενών

Γεωργία Τουλιά, Βασιλική Κουτσοπούλου


Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Έτος δημοσίευσης:

2014

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 15-22

Περίληψη:

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση του άγχους και της κατάθλιψης καρδιοχειρουργημένων ασθενών.

Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι, πλήθος παραγόντων πυροδοτούν προβλήματα από τη ψυχική σφαίρα, τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται συστηματικά καθώς είναι δυνατόν να επηρεάσουν ακόμα και τη βιολογική πορεία της νόσου. Τα προγράμματα αποκατάστασης συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης και για το λόγο αυτό θεωρείται επιτακτική ανάγκη η συμμετοχή των πασχόντων.

Συμπεράσματα: Η εκτίμηση της ψυχικής υγείας των καρδιοχειρουργημένων ασθενών είναι σημαντική τόσο στην κλινική πράξη όσο και στο στάδιο της αποκατάστασης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses