Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 3 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2021

Τεύχος 3 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2021Τεύχος 3 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2021

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Κοσμίδης Δημήτριος, Θεοφανίδης Δημήτριος

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Σελίδες: 133-141

Εισαγωγή: Ο ερευνητικός ανταγωνισμός ωθεί τα νοσοκομεία στην εμπλοκή τους με κλινικές δοκιμές. Πολλά νοσοκομεία ξεκινούν ερευνητικά προγράμματα κλινικών δοκιμών αντιμετωπίζοντας όμως ενδεχομένως πολλές αρχικές δυσκολίες κυρίως στην οργάνωση.Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της ανάπτυξης ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την διεξαγωγή κλινικών ερευνών. Μεθοδολογία: διενεργήθηκε αναζήτηση

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι

Σίμου Ολυμπία, Σιδηροπούλου Σοφία, Κουτελέκος Ιωάννης, Δούσης Ευάγγελος, Τουλιά Γεωργία, Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Γκοβίνα Ουρανία

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Σελίδες: 142-153

Εισαγωγή:Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια σοβαρή κατάσταση, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή, εάν αφεθεί χωρίς την κατάλληλη θεραπεία. Είναι γνωστό, ότι και οι δύο τύποι διαβήτη, όταν δεν ελέγχονται επαρκώς, σχετίζονται με διάφορες επιπλοκές και κακή ποιότητα ζωής. Στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, η θεραπευτική αντιμετώπιση κατά κύριο λόγο πραγματοποιείται με χορήγηση ινσουλίνης. Τα διάφορα

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

FALLS IN THE ELDERLY: A CONTEMPORARY ‘HEALTH EPIDEMIC’? A DISCUSSION PAPER

Φουντούκη Αντιγόνη, Ασημακοπούλου Ευανθία, Θεοφανίδης Δημήτριος

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Σελίδες: 154-174

Introduction: Increased life expectancy has risen in most parts of the world, indicating an improvement in public hygiene, diet and healthcare. Yet, the elderly remain a relatively frail population susceptible to a wide range of physical risks. The purpose of this review is to investigate the causes and risks of falls in the elderly. Method: A literature search was carried out using systematic reviews

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

Πατσαλή Μικαέλλα, Αποστολάκης Ιωάννης, Σαράφης Παύλος

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Σελίδες: 176-185

Εισαγωγή: Το κράτος πρόνοιας χαρακτηρίζεται από διευρυμένη κοινωνική λειτουργία και στοχεύει στην ευημερία των πολιτών του. Η κοινωνική πολιτική αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας του. Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις τυπολογίες του κράτους πρόνοιας και η πρόταση πολιτικών υγείας για την άρση των υγειονομικών ανισοτήτων. Μεθοδολογία: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς βάσεις

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ: ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Κολοβός Πέτρος

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Σελίδες: 186-193

Εισαγωγή: Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει βασικό μέλημα στη παροχή φροντίδας υγείας και η συμβολή των Νοσηλευτών για την επίτευξή της είναι καθοριστικής σημασίας. Τυποποιημένα συστήματα νοσηλευτικής ορολογίας έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία συμβάλλοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Η νοσηλευτική διεργασία

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Χριστόπουλος Δημήτριος, Κελέση Μάρθα, Γκοβίνα Ουρανία, Ζαρταλούδη Αφροδίτη

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Σελίδες: 194-212

Εισαγωγή: Το κίνητρο αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη πρόβλεψης της δέσμευσης απέναντι στην άσκηση, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να αναζητούνται οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο στη συμμετοχή του σε προγράμματα σωματικής δραστηριότητας.Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των κοινωνικοδημογραφικών και ψυχολογικών παραμέτρων που παρακινούν τους ενήλικες να συμμετέχουν σε προγράμματα

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses