Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Δημήτριος Κοσμίδης, Δημήτριος Θεοφανίδης


Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 133-141

DOI: 10.5281/zenodo.5842000

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο ερευνητικός ανταγωνισμός ωθεί τα νοσοκομεία στην εμπλοκή τους με κλινικές δοκιμές. Πολλά νοσοκομεία ξεκινούν ερευνητικά προγράμματα κλινικών δοκιμών αντιμετωπίζοντας όμως ενδεχομένως πολλές αρχικές δυσκολίες κυρίως στην οργάνωση.Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της ανάπτυξης ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την διεξαγωγή κλινικών ερευνών. Μεθοδολογία: διενεργήθηκε αναζήτηση κριτικών άρθρων τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από τις  βάσεις δεδομένων: PubMed, Google Scholar και ΙΑΤΡΟΤΕΚ κατά το διάστημα 2000-2020. Αποτελέσματα: Οι κλινικές δοκιμές έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των πειραματικών θεραπειών. Συχνά όμως οι ερευνητές δυσκολεύονται να βρουν ασθενείς να συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές. Προτού ξεκινήσει μια κλινική δοκιμή, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να διασφαλίσουν την ανάπτυξη οργανωσιακής δέσμευσης και ερευνητικής κουλτούρας, την ακριβή αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων, τον καθορισμό του πληθυσμού-στόχου, την κατάλληλη και επαρκή στελέχωση, τον καθορισμό των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών ώστε α επιτευχθεί η προσέλκυση των υποψηφίων ασθενών και να διεξαχθεί η μελέτη σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και ποιότητας. Νοσοκομεία και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας συναγωνίζονται για να σχηματίσουν ιδανικά κλινικά περιβάλλοντα που μπορούν να λειτουργήσουν ως κύριο σημείο επαφής για φαρμακευτικές εταιρείες που επιθυμούν να διεξάγουν κλινικές δοκιμές στις εγκαταστάσεις τους. Συμπεράσματα:Παρόλο που η διείσδυσή των κλινικών μελετών στο σύστημα υγείας έχει αποδείξει πολλά οφέλη τόσο για τους ασθενείς και την ανάπτυξη της ιατρικής περίθαλψης και καινοτομίας, όσο και για την οικονομική υποστήριξη των νοσοκομείων και την γενικότερη συμβολή τους στην οικονομία μιας χώρας η εφαρμογή τους περιορίζεται κυρίως λόγω γραφειοκρατίας, θεσμικών και πολιτικών αστοχιών.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses