Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Κοσμίδης Δημήτριος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΑΜΟΙΒΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
Εισαγωγή: Τα συστήματα «αμοιβών βάσει επίδοσης» (Pay For Performance) στην υγεία, είναι προγράμματα «αμοιβών βάσει επιδόσεων» ή άλλων κινήτρων, στα οποία η αμοιβή ή γενικότερα η «επιβράβευση» γίνεται βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών στόχων. Παρότι στη διεθνή πραγματικότητα τα προγράμματα αυτά έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά σε πολλές χώρες, στην Ελλάδα η βιβλιογραφία είναι ελάχιστη. Σκοπός: Η περιγραφή των

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Εισαγωγή: Ο ερευνητικός ανταγωνισμός ωθεί τα νοσοκομεία στην εμπλοκή τους με κλινικές δοκιμές. Πολλά νοσοκομεία ξεκινούν ερευνητικά προγράμματα κλινικών δοκιμών αντιμετωπίζοντας όμως ενδεχομένως πολλές αρχικές δυσκολίες κυρίως στην οργάνωση.Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της ανάπτυξης ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την διεξαγωγή κλινικών ερευνών. Μεθοδολογία: διενεργήθηκε αναζήτηση

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses