Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΜΟΙΒΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Δημήτριος Κοσμίδης, Δημήτριος Θεοφανίδης


Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 123-137

DOI: 10.5281/zenodo.7483332

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα συστήματα «αμοιβών βάσει επίδοσης» (Pay For Performance) στην υγεία, είναι προγράμματα «αμοιβών βάσει επιδόσεων» ή άλλων κινήτρων, στα οποία η αμοιβή ή γενικότερα η «επιβράβευση» γίνεται βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών στόχων. Παρότι στη διεθνή πραγματικότητα τα προγράμματα αυτά έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά σε πολλές χώρες, στην Ελλάδα η βιβλιογραφία είναι ελάχιστη. Σκοπός: Η περιγραφή των προγραμμάτων που παρέχουν οικονομικά κίνητρα βάσει επιδόσεων στην υγεία, η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών τους καθώς και η σύνοψη απόψεων των νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας από την εμπειρία τους σε τέτοια προγράμματα. Μεθοδολογία: Ακολουθήθηκε μεθοδολογία αναζήτησης ερευνητικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές βάσεις  PubMed, Scopus και Google Scholar. Αποτελέσματα: Στα συστήματα τύπου αμοιβών βάσει επιδόσεων, παρότι δεν έχει αποδοθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Τα κυριότερα από αυτά είναι: 1) τα πεδία στα οποία απευθύνονται όπως η πρωτοβάθμια περίθαλψη, οι εξιδεικευμένες υπηρεσίες και τα νοσοκομεία, 2) οι τομείς εφαρμογής τους, όπως η ποιότητα, η πρόσβαση και η αποδοτικότητα, 3) ο τρόπος μέτρησης της επίδοσης. όπως οι δείκτες ποιότητας και αποδοτικότητας και 4) οι κανόνες αμοιβής ή επιβράβευσης. Οι στάσεις και οι απόψεις των επαγγελματιών υγείας που αναφέρονται σε τέτοια προγράμματα είναι τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Συμπεράσματα: Η βιβλιογραφία δείχνει ότι το κίνημα των αμοιβών βάσει επιδόσεων στην υγεία παραμένει με αποσπασματική εφαρμογή, τα αποτελέσματά του μέτρια και η  πρόοδός του αργή. Ωστόσο, το εγχείρημα θεωρείται πολύ πρόσφατο για να αξιολογηθεί. Οι απόψεις των επαγγελματιών υγείας είναι μάλλον θετικές, ωστόσο οι νοσηλευτές ιδιαίτερα, εκφράζουν αμφιβολίες και ύπαρξη αδικιών στην εφαρμογή τους.   Το μέλλον αυτών των προγραμμάτων φαίνεται ότι θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη και την προσαρμογή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, την αποδοχή των επαγγελματιών και την περαιτέρω ενδελεχή έρευνα στα συνολικά αποτελέσματά τους.

 

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses