Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 2017)

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 2017)Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 2017)

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κουτελέκος Ιωάννης

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Σελίδες: 1-6

Σε παγκόσμια κλίμακα, πάνω από 300 εκατομμύρια ασθενείς υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση ετησίως 1 και παρουσιάζουν σοβαρές επιπλοκές με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής των χειρουργημένων ασθενών, καθώς και την επιβίωσή τους. 2,3 Ως απάντηση αυτού χρειάζεται να διερευνηθούν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την περιεγχειρητική περίοδο. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια στη χειρουργική επέμβαση,

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπιτσώρη Ζωή, Μπαλάσκα Δήμητρα, Δημογέροντας Γεώργιος

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Σελίδες: 7-18

Η ραγδαία εξέλιξη στο χώρο της υγείας είναι εμφανής τόσο στις λειτουργίες της όσο και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, της οποίας τελικοί αποδέκτες είναι οι χρήστες του συστήματος υγείας. Πληθώρα εργασιών έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα με σκοπό να διερευνηθεί η έκθεση των επαγγελματιών υγείας σε πιθανούς κινδύνους στον εργασιακό τους χώρο. Διαπιστώνεται όμως ότι υπάρχει ερευνητικό κενό

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διγώνης Στέφανος

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Σελίδες: 19-30

Εισαγωγή: Οι ασθενείς απαιτούν ποιότητα στην υγειονομική περίθαλψη, ειδάλλως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Ένα βασικό συστατικό για την παροχή αυτής της υπηρεσίας επιτυχώς είναι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας. Σκοπός της εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την υιοθέτηση τυποποιημένου πρωτοκόλλου – εργαλείου για την διασφάλιση

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Kίκηρα Αθανασία, Τσάμη Αθανασία

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Σελίδες: 31-44

Η συμμόρφωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια προς τη θεραπεία είναι ένας από τους βασικούς στόχους της καθημερινής κλινικής πράξης. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών μελετών

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ευστρατίου Φραγκούλα, Ρουμελιώτης Ευστράτιος, Ευστρατίου Νικολέτα

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Σελίδες: 45-54

Εισαγωγή: Ηγεσία είναι η διαδικασία επιρροής ενός ατόμου σε μια ομάδα ή οργανισμό και συνεπάγεται τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων, τη δημιουργία κινήτρων για την παραγωγή έργου και τη συμβολή στην διατήρηση της ομάδας και της κουλτούρας της. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του κλινικού νοσηλευτή ως ηγέτη και τα αποτελέσματα

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

EVALUATION OF FATIGUE IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH HEART FAILURE

Τσάμη Αθανασία, Κουτελέκος Ιωάννης, Γερογιάννη Γεωργία, Κικήρα Αθανασία, Φούκα Γεωργία, Πολυκανδριώτη Μαρία

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Σελίδες: 55-65

Background: Fatigue consists the most common symptom that experience patients with heart failure.   Objective: of the study was to explore factors associated with fatigue in hospitalized patients with heart failure.   Methods : In the present study, 60 hospitalized patients were enrolled. Data collection was performed by the method of the interview using a questionnaire

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses