Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στέφανος Διγώνης


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 19-30

DOI: 10.5281/zenodo.810430

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι ασθενείς απαιτούν ποιότητα στην υγειονομική περίθαλψη, ειδάλλως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Ένα βασικό συστατικό για την παροχή αυτής της υπηρεσίας επιτυχώς είναι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας. Σκοπός της εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την υιοθέτηση τυποποιημένου πρωτοκόλλου – εργαλείου για την διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας δεδομένου των δυσκολιών που αναπτύσσονται στην επικοινωνία μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας και συγκεκριμένα ανάμεσα στον νοσηλευτικό και τον ιατρικό κλάδο.

Υλικό & Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αναζήτησης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Medline, Pubmed, Embase). Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν "SBAR protocol”, "Communication”, "ICU”, καθώς και συνδυασμοί αυτών. Συγκεκριμένα, αναγνώστηκαν οι περιλήψεις των εργασιών και απορρίφθηκαν όσες δεν ήταν σχετικές με το θέμα. Από τη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προσδιορίστηκαν 34 μελέτες, από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι 18 οι οποίες αφορούσαν την εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου σε Μονάδες εντατικής Θεραπείας. Αποτελέσματα:Είναι αναγκαία η θέσπιση αλλαγών στις εκάστοτε ΜΕΘ. Η καθημερινή χρήση του εργαλείου SBAR (Κατάσταση, Ιστορικό, Αξιολόγηση, και σύσταση), έδειξε σημάδια διευκόλυνσης της επιμέρους διαδικασίας. Η δομή, η συνοχή, αλλά και η οικειότητα που παρέχεται με το εργαλείο SBAR, οδήγησε σε βελτιωμένη επίγνωση της κατάστασης αναλογισμένοι και την προϋπόθεση της διαδικασίας, το προσωπικό, και τα οφέλη του ασθενούς. Συμπεράσματα: Η υλοποίηση μιας νέας διαδικασίας βρίσκει σύμμαχο την διευκόλυνση αποτελεσματικής επικοινωνίας καθώς έτσι δεν δημιουργείται υπονόμευση στην αξιοπιστία της νοσηλευτικής επιστήμης, με την θέσπιση ειδικών εργαλείων επικοινωνίας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses