Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2014

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2014Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2014

Περιεχόμενα

Ερευνητική Εργασία

Συσχέτιση της παρουσίας ενδογενών αιτιολογικών ή επιβαρυντικών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση ελκών πίεσης σε ασθενείς μονάδων εντατικής θεραπείας

Γκρούνη Ελένη, Τσιρώνη Μαρία, Πρεζεράκος Παναγιώτης, Πανουτσόπουλος ΓεώργιοςΛ., ΡόχαςΧιλ ΑνδρέαΠάολα, Αλικάρη Βικτώρια, Ζυγά Σοφία

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Σελίδες: 127-133

Εισαγωγή: Τα έλκη κατακλίσεων αποτελούν ένα από τα ποιο σημαντικά κλινικά προβλήματα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου και ο συσχετισμός τους με τη συχνότητα των ελκών κατάκλισης σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Υλικό και μέθοδος : Τα δεδομένα συλλέχθηκαν ύστερα από μελέτη 264 ιατρικών

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Υγεία: η πορεία ενός κεκτημένου κοινωνικού αγαθού σε περίοδο οικονομικής κρίσης και οι προτεινόμενες πολιτικές υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Μπανούση Αγγελική

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Σελίδες: 134-141

Εισαγωγή: Η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αναδεικνύουν τα προβλήματα λειτουργίας του υγειονομικού τομέα στη χώρα μας. Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην υγεία των πολιτών, η επίδραση της πολιτικής υγείας στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των πολιτών όπως επίσης η αναφορά των πολιτικών υγείας που προτείνονται

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ψυχοκοινωνικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών με κολοστομία

Παπαδοπούλου Λεμονιά, Παπουλιά Φωτεινή

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σελίδες: 142-149

Εισαγωγή: Η κολοστομία δημιουργεί ποικίλες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους πάσχοντες, οι οποίοι βιώνουν αισθήματα θυμού, άγχους και φόβου για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας για τη συσχέτιση μεταξύ των ψυχικών και κοινωνικών αντιδράσεων των ατόμων με κολοστομία και της ποιότητας ζωής τους.

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στον καρκίνο του προστάτη

Ηλιάδης Χρήστος, Κοτταράς Ιωάννης

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σελίδες: 150-156

Εισαγωγή: Η παχυσαρκία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη διάφορων μορφών καρκίνου καθώς και του καρκίνου του προστάτη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και καρκίνου του προστάτη. Υλικό και μέθοδος: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν πρόσφατα άρθρα της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας, σχετικά με το θέμα που ανευρέθηκαν

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Έμφραγμα του μυοκαρδίου και παράγοντες κινδύνου

Ισχάκης Παναγιώτης

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Σελίδες: 157-166

Η στεφανιαία νόσος αποτελεί την πρωταρχική αιτία ανικανότητας και νοσηρότητας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση εμφράγματος του μυοκαρδίου. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του πόνου. θέματα φύλου και ταυτότητας στον πόνο

Τσιρτσιρίδου Βασιλική, Βασιλοπούλου Γεωργία

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Σελίδες: 167-177

Η καταγραφή του πόνου ξεκινά ταυτόχρονα με την καταγραφή της ιστορίας. Η αλγεινή εμπειρία θεμελιώνεται σε πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Αυτοί καθορίζουν την αντίληψη και έκφραση του πόνου, την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και την υποδεκτικότητα στη θεραπεία. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses