Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του πόνου. θέματα φύλου και ταυτότητας στον πόνο

Βασιλική Τσιρτσιρίδου, Γεωργία Βασιλοπούλου


Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Έτος δημοσίευσης:

2014

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 167-177

Περίληψη:

Η καταγραφή του πόνου ξεκινά ταυτόχρονα με την καταγραφή της ιστορίας. Η αλγεινή εμπειρία θεμελιώνεται σε πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Αυτοί καθορίζουν την αντίληψη και έκφραση του πόνου, την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και την υποδεκτικότητα στη θεραπεία.

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του πόνου.

Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία της εργασίας περιελάμβανε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων κυρίως pubmed που αναφέρονταν στις ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του πόνου.

Αποτελέσματα : Στις μελέτες καταγράφονται διαφορές μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων αλλά και μεταξύ των ατόμων της ίδιας εθνότητας. Ο πόνος απειλεί την ανθρώπινη υπόσταση, προκαλεί αίσθηση πρόωρης γήρανσης, αυτοπαγίδευση καθοριστικών πλευρών της προσωπικότητας του ατόμου, κοινωνική απομόνωση και εμμονές. Ο πόνος έχει ψυχολογικές παραμέτρους καθώς διακόπτει τις γνωσιακές ή άλλες λειτουργίες επιτελεί το άτομο τη στιγμή της εφαρμογής του επώδυνου ερεθίσματος, ενώ παρεμβάλλεται στη ζωή του ατόμου εφόσον γίνει χρόνιος. Κάποια επώδυνα σύνδρομα προτιμούν τις γυναίκες ενώ οι γυναίκες φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητες στον πόνο. Πιθανά αυτό να σχετίζεται με ορμονικούς παράγοντες, διαφορές στην ανατομία, σε υποδοχείς οπιοειδών αλλά και με ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Συμπεράσματα : Η αξιολόγηση του πόνου θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της θεραπευτικής αντιμετώπισης κάθε νόσου

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses