Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Βασιλοπούλου Γεωργία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

Ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του πόνου. Θέματα φύλου και ταυτότητας στον πόνο
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014
Η καταγραφή του πόνου ξεκινά ταυτόχρονα με την καταγραφή της ιστορίας. Η εμπειρία αυτή θεμελιώνεται σε πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Αυτοί καθορίζουν την αντίληψη και έκφραση του πόνου, την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και την δεκτικότητα στη θεραπεία. Σκοπός

Ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του πόνου. θέματα φύλου και ταυτότητας στον πόνο
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014
Η καταγραφή του πόνου ξεκινά ταυτόχρονα με την καταγραφή της ιστορίας. Η αλγεινή εμπειρία θεμελιώνεται σε πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Αυτοί καθορίζουν την αντίληψη και έκφραση του πόνου, την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και την υποδεκτικότητα στη θεραπεία. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses