Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Υγεία: η πορεία ενός κεκτημένου κοινωνικού αγαθού σε περίοδο οικονομικής κρίσης και οι προτεινόμενες πολιτικές υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Αγγελική Μπανούση


Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Έτος δημοσίευσης:

2014

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 134-141

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αναδεικνύουν τα προβλήματα λειτουργίας του υγειονομικού τομέα στη χώρα μας.

Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην υγεία των πολιτών, η επίδραση της πολιτικής υγείας στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των πολιτών όπως επίσης η αναφορά των πολιτικών υγείας που προτείνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΥλικόκαιΜέθοδος:Ημεθοδολογίατηςπαρούσηςεργασίαςπεριελάμβανε την ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, κυρίως της τελευταίας πενταετίας εστιάζοντας κυρίως στις απόψεις ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών για την υγεία.

Αποτελέσματα: Τεκμηριώνεται η συνάφεια μεταξύ της πολιτικής υγείας και της γενικότερης πολιτικής και οικονομικής κατάστασης μιας χώρας και αποδεικνύεται η ανάγκη για ανάδειξη των ζητημάτων υγείας ως ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για τους πολίτες σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η παρούσα κρίση πλήττει δυσανάλογα τις χώρες χαμηλής και μέσης ανάπτυξης, αλλά και τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα των χωρών. Η ανεργία, η ευπρόσβλητη εργασία και η ανασφάλεια έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην υγεία. Η οικονομική κρίση δημιουργεί επίσης προβλήματα στην χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας και επιβαρύνει την λειτουργία των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω αυξημένης ζήτησης.

Συμπεράσματα: Σε περίοδο οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να γίνεται περικοπή των δαπανών στα ζητήματα υγείας διότι η περικοπή οδηγεί σε μειωμένη διαθεσιμότητα περίθαλψης και αυτή με τη σειρά της επιδρά άμεσα στα άτομα όσο στα συστήματα υγείας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses