Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ηλιάδης Χρήστος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στον καρκίνο του προστάτη
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014
Εισαγωγή: Η παχυσαρκία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη διάφορων μορφών καρκίνου καθώς και του καρκίνου του προστάτη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και καρκίνου του προστάτη. Υλικό και μέθοδος: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν πρόσφατα άρθρα της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας, σχετικά με το θέμα που ανευρέθηκαν

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses