Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΕΥΡΩΠΗ VS ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Ηλιάδης, Πέτρος Ουζουνάκης


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 4-10

DOI: 10.5281/zenodo.5501803

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο τρόπος με τον οποίον αποζημιώνονται οι ιατροί και οι λοιποί οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα ζήτημα που ενδιαφέρει σημαντικά τις κυβερνήσεις των χωρών. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδείξει τα συστήματα αποζημίωσης των οικογενειακών ιατρών και των γενικών ιατρών σε σύγκριση με την   Ευρώπη και την Ελλάδα. Υλικό & Μέθοδος: Η μεθοδολογία της εργασίας περιλαμβάνει την συλλογή πληροφοριών σχετικά με το θέμα από άρθρα και βιβλία της τελευταίας δεκαετίας στη βάση δεδομένων PubMed και το σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), καθώς επίσης σε ερευνητικά άρθρα, βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες. Αποτελέσματα: Με το πέρασμα του χρόνου έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα τα οποία συνδυάζονται με περιοριστικά μέτρα ή με μέτρα επιβράβευσης ώστε να μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην υγεία και παράλληλα οι ιατροί να είναι ικανοποιημένοι από την αμοιβή τους χωρίς όμως να γίνεται σπατάλη πόρων από την πλευρά του κράτους και των ασφαλιστικών ταμείων. Για την Ελλάδα προτείνεται η εφαρμογή του συστήματος αμοιβής κατά κεφαλήν σε συνδυασμό με την παροχή οικονομικών κινήτρων επιβράβευσης. Ωστόσο, για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η μετάβαση πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέρωση και να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι τεχνολογικές εφαρμογές στο πλαίσιο της διασφάλισης της διαφάνειας των ενεργειών των ιατρών και της αξιολόγησης της απόδοσής τους. Συμπεράσματα: Οι κυβερνήσεις των χωρών πρέπει να βρούνε τον κατάλληλο συνδυασμό συστημάτων αμοιβών, ώστε τελικά να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ασθενών χωρίς περιορισμούς, να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ιατρών και τέλος να συγκρατούνται οι δαπάνες για την υγεία.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses