Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζωή Μπιτσώρη, Δήμητρα Μπαλάσκα, Γεώργιος Δημογέροντας


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 7-18

DOI: 10.5281/zenodo.810428

Περίληψη:

Η ραγδαία εξέλιξη στο χώρο της υγείας είναι εμφανής τόσο στις λειτουργίες της όσο και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, της οποίας τελικοί αποδέκτες είναι οι χρήστες του συστήματος υγείας. Πληθώρα εργασιών έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα με σκοπό να διερευνηθεί η έκθεση των επαγγελματιών υγείας σε πιθανούς κινδύνους στον εργασιακό τους χώρο. Διαπιστώνεται όμως ότι υπάρχει ερευνητικό κενό όσον αφορά την διερεύνηση μιας καθορισμένης πολιτικής που θα εφαρμόζεται στο χώρο των νοσοκομείων σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. Σκοπός της εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την αναζήτηση της ύπαρξης επαγγελματικών κινδύνων καθώς και την ασφάλεια των επαγγελματιών υγείας στο χώρο εργασίας τους. Υλικό-Μέθοδος: Το υλικό της παρούσας ανασκόπησης στηρίζεται στην έντυπη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Αποτελέσματα: Τα φαινόμενα που αντιπροσωπεύουν το δημόσιο σύστημα υγείας είναι δύο, πρώτον είναι οι υψηλές δαπάνες και δεύτερον η μειωμένη αποτελεσματικότητα. Ως αποτέλεσμα αυτών των δύο, διαπιστώνεται η ανάγκη για αναζήτηση νέων πολιτικών υγείας ώστε να αναβαθμιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, σε μια προσπάθεια να απαντηθούν αποτελεσματικά, αλλά και οικονομικά, τα σύγχρονα προβλήματα υγείας. Στον τομέα της υγείας κρίνεται απαραίτητο η εφαρμογή μέτρων Προαγωγής Υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας προσφέρουν τη σημαντικότερη και πιο ευαίσθητη πλευρά της κοινωνίας στηρίζοντας σημαντικά την οικονομία της χώρας. Ο εργασιακός χώρος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την εφαρμογή προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας, διότι προσφέρει σημαντική δυνατότητα να προσπελαστεί ένας μεγάλος υγιής πληθυσμός. Το Ελληνικό Κράτος έχει νομοθεσία που εξασφαλίζει τις υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι κατάλληλοι επαγγελματίες για την εφαρμογή προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας. Επιπλέον υπάρχουν πληθώρα ερευνητικά δεδομένα έτσι ώστε τα προγράμματα προαγωγής υγείας που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας να βελτιώνουν την υγεία των εργαζομένων και της οικογένειάς τους. Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας στο χώρο εργασίας τους, έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με πολλούς κινδύνους, προκλήσεις και αντίξοες συνθήκες. Παρατηρείται στην Ελλάδα η προσπάθειά της να εναρμονιστεί με τις οδηγίες- κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια της εργασίας. Ως σκοπό έχει τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και την Προαγωγή Υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Εν κατά κλείδι η Προαγωγή της Υγείας, στοχεύει στην εφαρμογή υγιών πρακτικών ώστε να υπάρξει αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η πρακτική αποτελεί την πιο αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αυτών απειλών.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses