Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ: ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Πέτρος Κολοβός


Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 186-193

DOI: 10.5281/zenodo.5842185

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει βασικό μέλημα στη παροχή φροντίδας υγείας και η συμβολή των Νοσηλευτών για την επίτευξή της είναι καθοριστικής σημασίας. Τυποποιημένα συστήματα νοσηλευτικής ορολογίας έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία συμβάλλοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Η νοσηλευτική διεργασία έχει ενσωματωθεί σε αυτές τις ταξινομήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο εννοιολογικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους. Σκοπός: Ο σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν να περιγράψει τις σχετιζόμενες με την ασφάλεια εκβάσεις σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική διαδικασία, με βάση το Perioperative Nursing Data Set (PNDS). Υλικό & Mέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αφηγηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση βασισμένη σε άρθρα από επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed /Medline, Google Scholar) με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε έντυπα βιβλία και αναφορές στο διαδίκτυο. Αποτελέσματα: Η ασφάλεια των ασθενών που βασίζεται στην πρόληψη ενδεχόμενων κινδύνων ή βλαβών και επιπλοκών, αποτελεί κύριο στόχο και προτεραιότητα στην περιεγχειρητική νοσηλευτική. Δεκατρείς εκβάσεις στο πεδίο της ασφάλειας έχουν ταξινομηθεί και κωδικοποιηθεί στο PNDS, με σκοπό τον εντοπισμό νοσηλευτικών διαγνώσεων που καθοδηγούν την ανάπτυξη εξατομικευμένου σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση.Συμπεράσματα: Η αποτελεσματική νοσηλευτική ηγεσία και η οργάνωση στοχευμένων και ορθά δομημένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αποτελούν προϋποθέσεις για την εφαρμογή μιας τυποποιημένης νοσηλευτικής ορολογίας σε κλινικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, διασφαλίζεται η επαγγελματική ενδυνάμωση των περιεγχειρητικών νοσηλευτών και θεμελιώνεται  η τεκμηριωμένη πρακτική

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses