Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

Μικαέλλα Πατσαλή, Ιωάννης Αποστολάκης, Παύλος Σαράφης


Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 176-185

DOI: 10.5281/zenodo.5842175

Περίληψη:

Εισαγωγή: Το κράτος πρόνοιας χαρακτηρίζεται από διευρυμένη κοινωνική λειτουργία και στοχεύει στην ευημερία των πολιτών του. Η κοινωνική πολιτική αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας του. Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις τυπολογίες του κράτους πρόνοιας και η πρόταση πολιτικών υγείας για την άρση των υγειονομικών ανισοτήτων. Μεθοδολογία: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας ως λέξεις-κλειδιά «κράτος πρόνοιας, τυπολογίες, μη ικανοποιημένες ανάγκες, υγειονομικές ανισότητες». Αποτελέσματα: Το κράτος πρόνοιας αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης για πολλούς ερευνητές, όπως ο Titmuss, ο Espring-Andersen και ο Ferrera, οι οποίοι το κατέταξαν σε μοντέλα. Οι τυπολογίες που πρότειναν δέχθηκαν κριτική λόγω ελλείψεων και αδυναμιών, όμως μπορούν να αξιοποιηθούν ως ένα εργαλείο σύγκρισης και μετεξέλιξης. Η αποτυχία του κράτους πρόνοιας διαφαίνεται μέσα από την αδυναμία του να εξαλείψει τις κοινωνικές ανισότητες. Μια κατηγορία ανισοτήτων είναι οι υγειονομικές ανισότητες που παρουσιάζονται σε διαφορετικό βαθμό σε όλα τα υγειονομικά συστήματα. Μέσα από έρευνες, οι αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας μπορούν να αναφέρουν τις μη ικανοποιημένες ανάγκες τους για φροντίδα υγείας, για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την άνιση πρόσβαση, χρήση και ποιότητα των υπηρεσιών και διερευνώνται οι αιτιολογικοί παράγοντες που σχετίζονται ή όχι με το υγειονομικό σύστημα κάθε χώρας. Συμπεράσματα: Η άρση των κοινωνικών ανισοτήτων επέρχεται με την υιοθέτηση πολιτικών υγείας. Η μελέτη των διαφόρων μοντέλων κράτους πρόνοιας και των ανεκπλήρωτων αναγκών των πολιτών προβάλλει συγκριτικά τις αδυναμίες του κράτους και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες και πρέπει να γίνονται δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses