Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Θεοδωρίδου Ελένη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Εισαγωγή: Το περιβάλλον επαγγελματικής πρακτικής σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας επηρεάζει την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς. Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης των εργασιακών συνθηκών των νοσηλευτών με την  έκβαση των ασθενών. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε  συστηματική  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας  στις διεθνείς βάσεις  ηλεκτρονικών  δεδομένων  PubMed,

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses