Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ελένη Θεοδωρίδου, Ελένη Ευαγγέλου, Γεωργία Φασόη, Μάρθα Κελέση


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 257-270

DOI: 10.5281/zenodo.7771395

Περίληψη:

Εισαγωγή: Το περιβάλλον επαγγελματικής πρακτικής σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας επηρεάζει την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς. Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης των εργασιακών συνθηκών των νοσηλευτών με την  έκβαση των ασθενών. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε  συστηματική  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας  στις διεθνείς βάσεις  ηλεκτρονικών  δεδομένων  PubMed, Cinalh και Scopus. Κριτήρια επιλογής των μελετών ήταν: α) οι νοσηλευτές να αξιολογούν το περιβάλλον εργασίας μέσω ερωτηματολογίου, β) αποτελέσματα των μελετών να αποτελούν οι δυσμενείς εκβάσεις των ασθενών, γ) οι μελέτες να είναι πρωτογενείς και δ) οι μελέτες να είναι  στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα από το 2015 έως το 2020. Αποτελέσματα: Στην ανασκόπηση συμπεριελήφθησαν 13 συγχρονικές μελέτες. Η πλειοψηφία των μελετών χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο αξιολόγησης του περιβάλλοντος εργασίας των νοσηλευτών το ερωτηματολόγιο Practice Environment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI) (n=10) και είχαν διεξαχθεί στις ΗΠΑ (n=7). Τα αποτελέσματα των μελετών έδειξαν ότι το καλύτερο περιβάλλον εργασίας σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο δυσμενών εκβάσεων των ασθενών, όπως πτώσεις, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, θνησιμότητα, έλκη πίεσης και αύξηση της παρεχόμενης ποιότητας φροντίδας. Συμπεράσματα: Ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας του ασθενούς και λιγότερες ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses