Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019
Οι τραυματικοί ακρωτηριασμοί άκρου/ων αποτελούν αιφνίδιο ψυχοπιεστικό γεγονός στη ζωή των ατόμων καθώς επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες ατόμων ύστερα από τραυματικό ακρωτηριασμό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ανασκόπηση μελετών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses