Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ

Βασιλική Τσούλου, Ειρήνη Καραμολέγκου


Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 93-102

DOI: 10.5281/zenodo.3491435

Περίληψη:

Οι τραυματικοί ακρωτηριασμοί άκρου/ων αποτελούν αιφνίδιο ψυχοπιεστικό γεγονός στη ζωή των ατόμων καθώς επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες ατόμων ύστερα από τραυματικό ακρωτηριασμό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ανασκόπηση μελετών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αφορούσαν τις ψυχο-κοινωνικές ανάγκες ατόμων που υπέστησαν τραυματικό ακρωτηριασμό. Αποτελέσματα: Η προσαρμογή στην αιφνίδια απώλεια άκρου/ων αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία όπου τα άτομα καλούνται να αποδεχθούν τη φυσική απώλεια όπως επίσης να υπερνικήσουν κάθε επιβάρυνση που συνεπάγεται αυτή η απώλεια. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα άτομα βιώνουν πολλές και ποικίλες ανάγκες οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία, το αίτιο της απώλειας, το βαθμό αναπηρίας, την αλλαγή στην εικόνα σώματος, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις ψυχολογικές επιπτώσεις, τις οικονομικές δυσκολίες, τη στήριξη από τη οικογένεια, τις επιβαλλόμενες αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες ή δραστηριότητες, τη μειωμένη ικανότητα ανταπόκρισης σε προηγούμενους ρόλους και την απώλεια του βαθμού αυτονομίας. Συμπεράσματα : Η γνώση των ψυχοκοινωνικών αναγκών θα βοηθήσει σημαντικά στο σχεδιασμό εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας. Απαιτείται στενή συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας με κοινό στόχο την καλύτερη αποκατάσταση και τη γρηγορότερη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses