Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: συνεργασία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ο ρόλος της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας
Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013
Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διοίκηση των μονάδων υπηρεσιών υγείας. Επίσης, αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στους στόχους, στα πρότυπα απόδοσης και στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τον ρόλο της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας. Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία της εργασίας περιελάμβανε

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses