Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Ο ρόλος της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας

Ζωή Μπιτσώρη


Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Έτος δημοσίευσης:

2013

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 65-72

Περίληψη:

Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διοίκηση των μονάδων υπηρεσιών υγείας. Επίσης, αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στους στόχους, στα πρότυπα απόδοσης και στην ικανοποίηση των εργαζομένων.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τον ρόλο της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας.
Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία της εργασίας περιελάμβανε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων κυρίως pubmed που αναφέρονταν στη σχέση ενημέρωσης και υπηρεσιών υγείας.
Αποτελέσματα : Η αποτελεσματική επικοινωνία συμβάλει σημαντικά στη μείωση των λαθών κατά την παροχή φροντίδας υγείας, στην ικανοποίηση των ασθενών και γενικότερα στην φροντίδα υψηλής ποιότητας. Ο αμοιβαίος επαγγελματικός σεβασμός και η ποιότητα της επικοινωνίας εξασφαλίζουν την καλή διεπιστημονική συνεργασία. Ως συνέπεια, η επιτυχία στη διαπροσωπική και την οργανωτική επικοινωνία καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, τη συνολική επιτυχία των υπηρεσιών υγείας. Τα σημαντικότερα εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία θεωρούνται οι μη-καλές επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, η έλλειψη χρόνου και ο διαφορετικός τρόπος εκπαίδευσης.
Συμπεράσματα : Οι ελλείψεις σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους, που χαρακτηρίζει το σύστημα υγείας της χώρας σε συνδυασμό με το εργασιακό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, καθιστούν ως επιτακτική ανάγκη τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, την ενθάρρυνση ενός υποστηρικτικού κλίματος στο χώρο της εργασίας και γενικότερα την προαγωγή της διεπαγγελματικής συνεργασίας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses