Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: υγειονομική φροντίδα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΑΜΟΙΒΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
Εισαγωγή: Τα συστήματα «αμοιβών βάσει επίδοσης» (Pay For Performance) στην υγεία, είναι προγράμματα «αμοιβών βάσει επιδόσεων» ή άλλων κινήτρων, στα οποία η αμοιβή ή γενικότερα η «επιβράβευση» γίνεται βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών στόχων. Παρότι στη διεθνή πραγματικότητα τα προγράμματα αυτά έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά σε πολλές χώρες, στην Ελλάδα η βιβλιογραφία είναι ελάχιστη. Σκοπός: Η περιγραφή των

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses