Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Diabetic Foot

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ANXIETY IN DIABETIC FOOT ULCER PATIENTS
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020
Introduction : Diabetic foot ulcers (DFUs) is the most common complication of diabetes mellitus (DM) with life time risk up to 25% of cases. DFUs are associated with increased mortality, high risk of amputation, recurrence of ulceration, poor quality of life and elevated levels of anxiety.  The aim of this study was to review factors associated with anxiety among patients with DFUs. Material and Method:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022
Εισαγωγή: Τα έλκη πίεσης Διαβητικού Ποδιού αποτελούν μια από τις σοβαρότερες επιπλοκές ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. Η αξιοποίηση μεθόδων αρνητικής πίεσης για την διαχείρισή τους υιοθετείται ολοένα και περισσότερο από τους επαγγελματίες υγείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τους μηχανισμούς δράσης, την αποτελεσματικότητα και την ύπαρξη πρωτοκόλλων που

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses