Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Ανδρονίκη Πετριτζικλή


Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 23-30

DOI: 10.5281/zenodo.7027395

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα έλκη πίεσης Διαβητικού Ποδιού αποτελούν μια από τις σοβαρότερες επιπλοκές ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. Η αξιοποίηση μεθόδων αρνητικής πίεσης για την διαχείρισή τους υιοθετείται ολοένα και περισσότερο από τους επαγγελματίες υγείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τους μηχανισμούς δράσης, την αποτελεσματικότητα και την ύπαρξη πρωτοκόλλων που εμπεριέχουν την χρήση συσκευών αρνητικής πίεσης. Μεθοδολογία: Για τη συλλογή των στοιχείων έγινε ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας της τελευταίας πενταετίας, στα ηλεκτρονικά αποθετήρια Pubmed και Cochrane Library. Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι οι συσκευές αρνητικής πίεσης επηρεάζουν την αιματική ροή, την υγρασία, την ακεραιότητα του έλκους Διαβητικού Ποδιού και συμβάλλουν στην μείωση της φλεγμονώδους απάντησης, όταν ρυθμιστούν κατάλληλα για τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Η θεραπεία με συσκευές αρνητικής πίεσης εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις και δεν ενδείκνυται πάντα. Επίσης, η αξιοποίησή τους γίνεται συνδυαστικά με τις λοιπές μεθόδους διαχείρισης ελκών και η υπεροχή τους έναντι αυτών είναι διφορούμενη. Συμπεράσματα: Οι συσκευές αρνητικής πίεσης φαίνεται ότι μπορούν να δράσουν ευεργετικά στην διαχείριση ελκών Διαβητικού Ποδιού, όμως χρειάζεται περαιτέρω συστηματική διερεύνηση, ώστε να προκύψουν ακριβέστερα δεδομένα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses