Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μπομποτά Κωνσταντίνα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

ANXIETY IN DIABETIC FOOT ULCER PATIENTS
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020
Introduction : Diabetic foot ulcers (DFUs) is the most common complication of diabetes mellitus (DM) with life time risk up to 25% of cases. DFUs are associated with increased mortality, high risk of amputation, recurrence of ulceration, poor quality of life and elevated levels of anxiety.  The aim of this study was to review factors associated with anxiety among patients with DFUs. Material and Method:

NEEDS OF PATIENTS WITH HEART FAILURE (HF)
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Δεν είναι διαθέσιμη.

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023
Εισαγωγή: Η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη ασθενών με επιληψία λαμβάνει σημαντική αναγνώριση σε παγκόσμια κλίμακα και λειτουργεί συμπληρωματικά στην παρακολούθηση και περίθαλψη αυτού του χρόνιου νοσήματος. Σκοπός: της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αντιλαμβανόμενης κοινωνικής στήριξης σε ασθενείς με επιληψία και των συσχετιζόμενων δημογραφικών παραγόντων. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses