Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Κωνσταντίνα Μπομποτά, Ιωάννης Κουτελέκος, Ευάγγελος Δούσης, Αντωνία Καλογιάννη, Γεωργία Τουλιά, Νίκη Παυλάτου, Γεώργιος Βασιλόπουλος


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 112-122

DOI: 10.5281/zenodo.10463198

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη ασθενών με επιληψία λαμβάνει σημαντική αναγνώριση σε παγκόσμια κλίμακα και λειτουργεί συμπληρωματικά στην παρακολούθηση και περίθαλψη αυτού του χρόνιου νοσήματος. Σκοπός: της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αντιλαμβανόμενης κοινωνικής στήριξης σε ασθενείς με επιληψία και των συσχετιζόμενων δημογραφικών παραγόντων. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 εξωτερικοί ασθενείς με επιληψία που προσέρχονταν για εκτίμηση της κατάστασης τους στα εξωτερικά ιατρεία δημοσίου νοσοκομείου. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση της κλίμακας «Multidimensional Scale of Perceived Social Support» στην οποία συμπεριλήφθησαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05. Αποτελέσματα: Από τους 100 συμμετέχοντες, 35% ήταν άνδρες και το 62% ήταν ηλικίας μικρότερης των 50 ετών. Σχετικά με την αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη, το 50% των ασθενών είχαν διάμεσο μεγαλύτερη από 19, 18 και 19 στην στήριξη από τα σημαντικά πρόσωπα, την οικογένεια και τους φίλους,  αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές σε σχέση με το πιθανό εύρος της βαθμολογίας (4-28) υποδηλώνουν μέτρια επίπεδα αντιλαμβανόμενης  κοινωνικής στήριξης. Υψηλότερη αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη από τα σημαντικά πρόσωπα, την οικογένεια και τους φίλους βίωναν οι ασθενείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (p=0.002, p=0.001, p=0.001, αντίστοιχα) και οι ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 40 ετών (p=0.002, p=0.005, p=0.003, αντίστοιχα).  Συμπεράσματα: Η κοινωνική στήριξη αποτελεί ψυχο-κοινωνική παράμετρο χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό κόστος που σχετίζεται  με σημαντικά οφέλη. Η διερεύνηση των δημογραφικών  χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τη στήριξη θα συμβάλει στην υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses