Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μαντζώρου Μαριάννα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α ΔΑΦΝI
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
Εισαγωγή: Η αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών ψυχικής υγείας που απασχολούνται σε κοινοτικές δομές συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους στην εργασία και τους βοηθά να αντιλαμβάνονται τις εξατομικευμένες ανάγκες των ατόμων με ψυχικά προβλήματα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των κοινωνικο-δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών καθώς και του επιπέδου

Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Η συμμόρφωση των ασθενών με την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή αποτελεί βασικό παράγοντα διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να περιγράψει την αλληλουχία του φαύλου κύκλου της μη-συμμόρφωσης των ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή. Μεθοδολογία: H βιβλιογραφική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar, στην αγγλική

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses