Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Γαρυφαλλιά Καζαντζάκη, Μαριάννα Μαντζώρου, Θεοδούλα Αδαμακίδου


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 101-112

DOI: 10.5281/zenodo.5512511

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η συμμόρφωση των ασθενών με την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή αποτελεί βασικό παράγοντα διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να περιγράψει την αλληλουχία του φαύλου κύκλου της μη-συμμόρφωσης των ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή. Μεθοδολογία: H βιβλιογραφική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar, στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, με λέξεις κλειδιά ‘συμμόρφωση’, ‘μη-συμμόρφωση’, ‘κόστος σχετιζόμενο με τη μη-συμμόρφωση’, ‘συνέπειες στην υγεία’.

Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκαν διακυμάνσεις στα ποσοστά μη-συμμόρφωσης των ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με το/τα υποκείμενα νοσήματα. Οι πρώτες συνέπειες της μη-συμμόρφωσης, στην αλληλουχία του φαύλου κύκλου, εκδηλώνονται με την κακή έκβαση της υγείας του ασθενή, η οποία οδηγεί στην αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας, και εν συνεχεία επιφέρει σημαντική αύξηση των δαπανών στα συστήματα υγείας. Τελικά, η οικονομική επιβάρυνση περνά ξανά στους ασθενείς, επηρεάζοντας αρνητικά το βαθμό της συμμόρφωσης τους, ολοκληρώνοντας έτσι τη ροή του φαύλου κύκλου. Ο τελευταίος ξεκινάει πάλι από την αρχή με ακόμη φτωχότερη συμμόρφωση αυτή τη φορά.  Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της συμμόρφωσης διακρίνονται σε αυτές που σχετίζονται με τον ασθενή, με την ομάδα υγείας και το σύστημα υγείας, με τα χαρακτηριστικά της νόσου, τη θεραπεία και με τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.Συμπεράσματα: Η μη-συμμόρφωση αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας, αφορά όλες τις ηλικίες του πληθυσμού και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και για την αντιμετώπισή του απαιτούνται κοινές και συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών υγείας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses