Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α ΔΑΦΝI

Λουκία Καρβούνη, Θεοδούλα Αδαμακίδου, Μαριάννα Μαντζώρου, Γεωργία Φασόη, Αφροδίτη Ζαρταλούδη


Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 177-192

DOI: 10.5281/zenodo.5651581

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών ψυχικής υγείας που απασχολούνται σε κοινοτικές δομές

συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους στην εργασία και τους βοηθά να αντιλαμβάνονται τις εξατομικευμένες ανάγκες των

ατόμων με ψυχικά προβλήματα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των κοινωνικο-δημογραφικών και εργασιακών

χαρακτηριστικών καθώς και του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών που εργάζονται στις δομές

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής, Δαφνί.Υλικό και μέθοδος: Σε 220 νοσηλευτές που

εργάζονται στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χορηγήθηκαν (α) ερωτηματολόγιο κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων, (β)

Κλίμακα εργασιακής ικανοποίησης του Spectοr.Αποτελέσματα: Το νοσηλευτικό προσωπικό απαρτίζεται από νοσηλευτές σε ποσοστό

44,1% και από βοηθούς νοσηλευτών σε ποσοστό 55,9%. Το 90% ήταν γυναίκες, το 65% έγγαμοι/-ες, το 19,5% απόφοιτοι

TEI/Πανεπιστημίου και το 25% είχαν θέση ευθύνης. Το 44,1% εργάζονταν σε ξενώνα, το 41,8% σε οικοτροφείο και το 6,8% σε

Κ.Ψ.Υ. Οι συμμετέχοντες εμφανίζουν μέτριο επίπεδο συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε

χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης σε ότι αφορά μισθολογικές απολαβές, ενδεχόμενο προαγωγής, προνόμια-οφέλη. Οι

νοσηλευτές ήταν οριακά δυσαρεστημένοι με τις ενδεχόμενες ανταμοιβές και τις συνθήκες λειτουργίας της δομής. Παρατηρήθηκε

υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης σε ότι αφορά εποπτεία/επίβλεψη από προϊστάμενους, συνεργασία μεταξύ συναδέλφων

και φύση εργασίας, ενώ αναφέρθηκε μέτριο επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων από το επίπεδο επικοινωνίας μέσα στις δομές

σχετικά με την επεξήγηση στόχων και καθηκόντων. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν

κυρίως από όσους κατέχουν θέση διοικητικής και επιστημονικής ευθύνης στο χώρο της ψυχικής υγείας για την αναγνώριση των

δυσκολιών και την επίλυση των προβλημάτων των νοσηλευτών στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάσταση

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses