Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: επικοινωνία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 5 αποτελέσματα:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Εισαγωγή: Οι ασθενείς απαιτούν ποιότητα στην υγειονομική περίθαλψη, ειδάλλως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Ένα βασικό συστατικό για την παροχή αυτής της υπηρεσίας επιτυχώς είναι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας. Σκοπός της εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την υιοθέτηση τυποποιημένου πρωτοκόλλου – εργαλείου για την διασφάλιση της

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση των χειρουργικών υπηρεσιών υγείας στα Δημόσια Νοσοκομεία συνεχώς αυξάνει ενώ αντιθέτως οι διαθέσιμοι πόροι συνεχώς μειώνονται. Η απαιτούμενη λειτουργική αναδιάρθρωση των Νοσοκομείων μπορεί να σημαίνει την εφαρμογή οικονομικότερων λύσεων όπως είναι η ανάπτυξη του Χειρουργείου Μιας Ημέρας (ΧΜΗ). Το έργο αυτό καλείται να επωμιστεί ο Διοικητής κάθε Δημόσιου Νοσοκομείου ο οποίος

Η Ανάγκη για Επικοινωνία Επαγγελματιών Υγείας και Ασθενών
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015
Κατά τις τελευταίες, έχει πλέον τεκμηριωθεί ο σημαντικός ρόλος της επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών, σε παγκόσμια κλίμακα ενώ παράλληλα έχει αναγνωριστεί η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της διδασκαλίας της επικοινωνίας ως μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης όλων των σχολών επαγγελμάτων υγείας. 1-3 Κύριος στόχος της επικοινωνίας είναι η κατανόηση των μηνυμάτων που μεταδίδονται από

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019
Η αναποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο του χειρουργείου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στη δημιουργία λαθών. Επιπλέον ο  γρήγορος και απαιτητικός ρυθμός του χειρουργείου οδηγεί στην δημιουργία προβλημάτων επικοινωνίας. Η έλλειψη επικοινωνίας πέρα από την ασφάλεια των ασθενών, επηρεάζει την παραγωγικότητα καθώς και τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας

Ο ρόλος της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας
Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013
Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διοίκηση των μονάδων υπηρεσιών υγείας. Επίσης, αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στους στόχους, στα πρότυπα απόδοσης και στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τον ρόλο της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας. Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία της εργασίας περιελάμβανε

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses