Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Γεώργιος Δημογέροντας, Δήμητρα Μπαλάσκα, Ζωή Μπιτσώρη


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Έτος δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 12-22

Περίληψη:

Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση των χειρουργικών υπηρεσιών υγείας στα Δημόσια Νοσοκομεία συνεχώς αυξάνει ενώ αντιθέτως οι διαθέσιμοι πόροι συνεχώς μειώνονται. Η απαιτούμενη λειτουργική αναδιάρθρωση των Νοσοκομείων μπορεί να σημαίνει την εφαρμογή οικονομικότερων λύσεων όπως είναι η ανάπτυξη του Χειρουργείου Μιας Ημέρας (ΧΜΗ). Το έργο αυτό καλείται να επωμιστεί ο Διοικητής κάθε Δημόσιου Νοσοκομείου ο οποίος πρέπει να εφαρμόσει μεθοδικά τις αρχές της Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να παρουσιαστεί η διαδικασία λήψεως της απόφασης υλοποίησης του Χειρουργείου Μιας Ημέρας στα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία με στόχο τη λύση του προαναφερόμενου προβλήματος. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρονταν στη διαδικασία λήψης απόφασης για την δημιουργία χειρουργείου μιας ημέρας σε δημόσια νοσοκομεία. Αποτελέσματα: Οι απαιτούμενες πληροφορίες για τον προγραμματισμό και τη λήψη μιας σειράς αποφάσεων στα διάφορα επίπεδα διοίκησης και η περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων αυτών μέσα στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος είναι καθοριστικές για την δημιουργία Χειρουργεία Μιας Ημέρας. Επίσης οι εσωτερικοί και εξωτερικοί στόχοι της επικοινωνίας καθώς και ο ρόλος της ηγεσίας στην οργάνωση του ΧΜΗ είναι καθοριστικός. Τέλος, η διαδικασία ελέγχου των αποφάσεων και των πιθανών προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία υλοποίησης τους, παίζουν σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση των ΧΜΗ. Συμπεράσματα: Τόσο η διεθνής υγειονομική πραγματικότητα όσο και η μέχρι σήμερα εμπειρία στον ελληνικό χώρο δείχνουν ότι η λύση του ΧΜΗ μπορεί να είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική μορφή περίθαλψης και φροντίδας υγείας. Μελέτες στον ελληνικό χώρο αρχίζουν να δείχνουν ότι οι λειτουργοί υγείας στη χώρα μας έχουν θετική στάση απέναντι στην προοπτική ανάπτυξης του θεσμού αυτού στα κρατικά νοσοκομεία.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses