Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βησσαρίων Μπακάλης, Χαμαϊδή Μπακόλα


Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 55-60

DOI: 10.5281/zenodo.3344653

Περίληψη:

Η αναποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο του χειρουργείου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στη δημιουργία λαθών. Επιπλέον ο  γρήγορος και απαιτητικός ρυθμός του χειρουργείου οδηγεί στην δημιουργία προβλημάτων επικοινωνίας. Η έλλειψη επικοινωνίας πέρα από την ασφάλεια των ασθενών, επηρεάζει την παραγωγικότητα καθώς και τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν  η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επικοινωνία στο περιεγχειρητικό περιβάλλον. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Pubmed» η οποία αναφερόταν στην επικοινωνία στο χώρο του χειρουργείου. Αποτελέσματα: Η κακή επικοινωνία σε ένα περιεγχειρητικό περιβάλλον επηρεάζει την ασφάλεια των ασθενών, την ικανοποίηση του προσωπικού και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Η έλλειψη επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε χειρουργικές καθυστερήσεις, σε δυσαρέσκεια ασθενών και σε σοβαρά λάθη, επηρεάζοντας έτσι τις διαδικασίες του χειρουργείου.  Η εξάλειψη των λαθών που συμβαίνουν στο περιεγχειρητικό περιβάλλον μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης αποτελεσματικών δεξιοτήτων επικοινωνίας. Ειδικότερα αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την κατανόηση της επικοινωνίας από τη πλευρά του άλλου, την ενεργητική ακοή, τη συναισθηματική νοημοσύνη καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων. Συμπεράσματα: Μέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού του χειρουργείου επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα για τον ασθενή.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses