Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET

Κωνσταντίνος Γιακουμιδάκης, Χριστίνα Κατζιλιέρη


Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Έτος δημοσίευσης:

2015

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 83-92

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα συστήματα ταξινόμησης της νοσηλευτικής ορολογίας, παρέχοντας έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας ανάμεσα στους νοσηλευτές, συμβάλλουν στον καθορισμό τυποποιημένων σχεδίων, νοσηλευτικής φροντίδας βασισμένης σε ενδείξεις.
Σκοπός: Η ανάπτυξη ενός τυποποιημένου σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας για την αποτελεσματική διαχείριση της μετεγχειρητικής αιμορραγίας από το μεσοθωράκιο ασθενών που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς

Υλικό & Μέθοδος: Η τρίτη έκδοση του ταξινομικού νοσηλευτικού συστήματος Perioperative Nursing Data Set

(PNDS) χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός τυποποιημένου σχεδίου φροντίδας, το οποίο αποτελείται από ένα κωδικοποιημένο σύστημα νοσηλευτικών διαγνώσεων, παρεμβάσεων και αποτελεσμάτων φροντίδας υγείας.
Αποτελέσματα: Οι διαγνώσεις «Αναποτελεσματική ιστική αιμάτωση» και «Έλλειμμα όγκου υγρών» σχετίζονται με την μετεγχειρητική αιμορραγία του ασθενούς. Μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής μίας σειράς κωδικοποιημένων παρεμβάσεων αλλά και επιμέρους νοσηλευτικών ενεργειών, αναμένεται ότι θα επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα φροντίδας υγείας που έχουν ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της αιμορραγίας.

Συμπεράσματα: Η διαχείριση της μετεγχειρητικής αιμορραγίας ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς, μέσω του PNDS, μπορεί να προσφέρει έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας για στους νοσηλευτές και τα υπόλοιπα μέλη της θεραπευτικής ομάδας, συμβάλλοντας στην παροχή αποτελεσματικής, τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις νοσηλευτικής φροντίδας. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη για την

ανάδειξη της επίδρασης της νοσηλευτικής φροντίδας στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος φροντίδας υγείας, μέσω της χρησιμοποίησης νοσηλευτικών ταξινομικών συστημάτων.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses