Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ - ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Δήμητρα Κ. Μεταλλινού, Ελπίδα Γ. Μάντζιου, Χαρά Κ. Τζαβάρα, Μαρία I. Δάγλα, Αικατερίνη Ε. Λυκερίδου, Αικατερίνη Κ Καστανιώτη


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 199-214

DOI: 10.5281/zenodo.4294494

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (ΣΥΠΖ) στοχεύει στην ολιστική αξιολόγηση της υγείας ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού. Σκοπός: Η διερεύνηση της ΣΥΠΖ των επαγγελματιών υγείας (ΕΥ) που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και η πιθανή συσχέτιση της με συγκεκριμένα ατομικά, δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Υλικό και μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 70 ΕΥ οι οποίοι εργάζονταν σε ΜΕΝΝ είτε κρατικού είτε ιδιωτικού νοσοκομείου της Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ατομικά/δημογραφικά/επαγγελματικά στοιχεία και το ψυχομετρικό εργαλείο γενικής χρήσης «επισκόπηση υγείας SF-36». Αποτελέσματα: Οι ΕΥ που είναι άντρες ή χωρίς παιδιά, σχετίζονται με καλύτερη ΣΥΠΖ καθώς παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερες τιμές στις περισσότερες κλίμακες του εργαλείου SF-36 (p=0,007 ως 0,035 και p=0,004 ως 0,049 αντίστοιχα). Οι άγαμοι επιτελούν καθημερινές σωματικές δραστηριότητες  χωρίς περιορισμούς λόγω θεμάτων υγείας (p=0,021). Το προσωπικό με ανώτατες σπουδές εκτιμά συχνότερα την προσωπική του υγεία ως πολύ καλή (p=0,021)  ενώ η πλήρη απασχόληση σχετίζεται με θετικά συναισθήματα (p=0,021). Οι συμβασιούχοι, δεν εκφράζουν προβλήματα στην εργασία ή σε άλλες δραστηριότητες (p=0,038) και επιτελούν καθημερινές ενασχολήσεις χωρίς περιορισμούς (p=0,042). Οι ΕΥ με σταθερό ωράριο εργασίας εκτιμούν συχνότερα την προσωπική τους υγεία ως πολύ καλή (p=0,011) και επιτελούν κοινωνικές δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς (p=0,005). Τέλος, οι ιατροί βιώνουν λιγότερο σωματικό πόνο στην καθημερινότητα συγκριτικά με το νοσηλευτικό προσωπικό (p=0,021) και καλύτερη γενική υγεία συγκριτικά με το μαιευτικό προσωπικό (p=0,048).  Συμπεράσματα: Το φύλο και το κοινωνικο–δημογραφικό προφίλ επηρεάζουν σημαντικά την ΣΥΠΖ. Ο σχεδιασμός στρατηγικών πρόληψης της εργασιακής κόπωσης και η βελτίωση της ΣΥΠΖ των ΕΥ στις ΜΕΝΝ θα αναβαθμίσει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στα νεογνά και τις οικογένειές τους.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses