Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Μπρέντα Γεωργία, Ρόμπολας Περικλής, Σμαϊλη Ελένη

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Έτος Δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 61-76

DOI: 10.5281/zenodo.3345550

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (Β-ΚΑΡΠΑ), αποτελεί ένα συνδυασμό ενεργειών εν είδει αλγόριθμου για τη διατήρηση της ζωής σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής εντός και εκτός υγειονομικής μονάδας. Όσο πιο σύντομα εφαρμοστεί σε ένα θύμα καρδιακής ανακοπής τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει αυτό να επιζήσει, με τα λιγότερα πιθανά εγκεφαλικά και νευρολογικά προβλήματα. Σκοπός ήταν η διερεύνηση των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη βασική υποστήριξη της ζωής. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 130 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες από διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου βασισμένου στη διεθνή βιβλιογραφία και στις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης του 2016. Αποτελέσματα: Η έρευνα έδειξε ότι, το επίπεδο των γνώσεων δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό, όσον αφορά τον αλγόριθμο της Β-ΚΑΡΠΑ. Το 46,9% έχει λάβει βαθμολογία >4,5, με την τιμή 4 να είναι η διάμεσος τιμή. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, μόλις το 46,2% των συμμετεχόντων είχαν στην κατοχή τους πιστοποίηση στη Β-ΚΑΡΠΑ, από τους οποίους το 57,6% έχει λάβει την εκπαίδευσή του από οργανωμένο φορέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα καταδεικνύεται η ανάγκη εκπαίδευσης και συστηματικής δια βίου κατάρτισης του νοσηλευτικού προσωπικού με πιστοποιημένα προγράμματα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης προκειμένου να δρουν άμεσα και αποτελεσματικά σε θύματα καρδιακής ανακοπής.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses