Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Τσιάντη Ελένη, Ζούγκου Θεώνη, Ροζενμπεργκ Θεόφιλος

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Έτος Δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 45-62

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, αυξάνοντας τους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, παρατείνοντας παράλληλα χρόνο νοσηλείας και αυξάνοντας το κόστος. Μία από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους μείωσης του προβλήματος, είναι η εφαρμογή πρωτοκόλλων. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες έρευνες αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως σε θέματα ασφάλειας, καθώς η εφαρμογή πρωτοκόλλων παρουσιάζει δυσκολίες λόγω επιφυλάξεων του υγειονομικού προσωπικού. Σκοπόςτης παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη γνώση- ή μη- ύπαρξης των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται διεθνώς στα χειρουργεία όπως επίσης και τα μέτρα που ακολουθούνται για την ασφάλεια των χειρουργημένων ασθενών. Υλικό και Μέθοδος: Η συλλογή δεδομένων έγινε με ανώνυμο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το στατιστικό πακέτο των κοινωνικών επιστημών SPSS20 και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, ορίστηκε στο 0,05. To δείγμα της μελέτης ήταν 163 νοσηλευτές. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, το 30.23% των συμμετεχόντων δεν έχει παρακολουθήσει μαθήματα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το 33.74% ανέφερε ότι, ο ουροκαθετήρας στους χειρουργημένους ασθενείς μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο νοσηλευτικής φροντίδας. Καταλληλότερος τρόπος προετοιμασίας χειρουργικού πεδίου επιλέχτηκε το ξυράφι, το βράδυ προ της επέμβασης και το 61,35% συνιστά στη συνέχεια προεγχειρητικό μπάνιο. Το 44,17% δεν γνώριζε αν υπάρχει, εντός του νοσοκομείου πρωτόκολλο φροντίδας χειρουργικού τραύματος,ενώ το 42% απάντησε ότι οι ασθενείς με δυνατότητα μετάδοσης του μικροβίου τοποθετούνται σε απομονωμένο δωμάτιο. Συμπεράσματα: Χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση, για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν σε μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και σε αύξηση της ασφάλειαςασθενών.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses