Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

Κατσάρας Γεώργιος, Κουρλαμπά Γεωργία

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Έτος Δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 188-218

DOI: 10.5281/zenodo.290619

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα επεισόδια βίας κι επιθετικότητας στα σχολεία είναι ένα κοινό κι αυξανόμενο σε συχνότητα φαινόμενο. Η έρευνα έχει δείξει ότι η εμπλοκή με τον σχολικό εκφοβισμό αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου όσον αφορά στον αυτοκτονικό ιδεασμό και τις απόπειρες αυτοκτονίας. Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το σχολικό και το διαδικτυακό εκφοβισμό και την αυτοκτονικότητα σε παιδιά και εφήβους. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία από αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus, ανασκοπήσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς και κάποια συγγράματα αναφοράς και αναφορές επίσημων κρατικών φορέων όπως το CDC. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φάνηκε το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του φαινομένου του εκφοβισμού, καθώς και της συσχέτισής του με την αυτοκτονικότητα. Τονίστηκε η θετική συσχέτιση της εμπλοκής τόσο του σχολικού όσο και του διαδικτυακού εκφοβισμού με τον αυτοκτονικό ιδεασμό και την αυτοκτονική συμπεριφορά. Πιο ισχυρή συσχέτιση εμφανίζουν οι θύτες/ θύματα με την αυτοκτονικότητα. Τέλος, η ταυτόχρονη θυματοποίηση από τον σχολικό και τον διαδικτυακό εκφοβισμό αυξάνει εκθετικά τις συσχετίσεις. Συμπεράσματα: Η μελλοντική έρευνα θα επωφεληθεί από την ανάλυση των διαχρονικών επιπτώσεων του εκφοβισμού στους νέους όσον αφορά στον αυτοκτονικό ιδεασμό και συμπεριφορές. Οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν ως προς τον εντοπισμό και τη βοήθεια των εμπλεκόμενων με τον εκφοβισμό, καθώς και ως προς τη δημιουργία λειτουργικών προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης του εκφοβισμού.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses