Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Μαρία Ράλλη, Μαρία Τσιρώνη, ΓεώργιοςΛ. Πανουτσόπουλος, Πέτρος Κολοβός, Αδαμαντία Αρώνη, Σοφία Ζυγά


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 52-67

DOI: 10.5281/zenodo.10461558

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η αιμοκάθαρση είναι μία μέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, ουσιαστική για την επιβίωση των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου.Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων της επαρκούς αιμοκάθαρσης και της σημασίας της για την ποιότητα ζωής των ασθενών.Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος PRISMA. Συμπεριλήφθηκαν ερευνητικές μελέτες που ήταν γραμμένες στην αγγλική γλώσσα και είχαν δημοσιευτεί από το 2002 έως το 2021. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση ήταν: dialysis, dialysis adequacy, quality of life. Από την αναζήτηση βρέθηκαν 234 άρθρα-μελέτες εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τελικά οι 11. Αποτελέσματα: Η επάρκεια αιμοκάθαρσης βρέθηκε να βελτιώνεται με την ενσωμάτωση της άσκησης ROM κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, τη χρήση σταδιακών προφίλ διήθησης νατρίου και υπερδιήθησης και σταδιακά προφίλ ρυθμού ροής διαλύματος αιμοκάθαρσης, και με τη μακρά διαλείπουσα αιμοκάθαρση. Αντιθέτως, το κιτρικό οξύ και ο τύπος αγγειακής προσπέλασης δεν βρέθηκε να επηρεάζει την επάρκεια της διάλυσης. Οι περισσότερες μελέτες ανέφεραν θετική συσχέτιση μεταξύ της επάρκειας αιμοκάθαρσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών, ενώ μία μελέτη ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία συσχέτιση.Συμπεράσματα: Η πραγματοποίηση επαρκούς και αποτελεσματικής αιμοκάθαρσης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών και να μειώσει τις επιπλοκές της νεφρικής ανεπάρκειας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses