Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ηλίας Μαρτίνης, Αντωνία Καλογιάννη, Μαρία Πολυκανδριώτη, Νίκη Παυλάτου, Ευάγγελος Δούσης, Στέλα Βασιλείου, Θεόδωρος Καπάδοχος


Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 46-56

DOI: 10.5281/zenodo.7027405

Περίληψη:

Εισαγωγή:Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ συχνά συνοδεύεται από κατάθλιψη. Η συχνότητα και η ένταση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην καρδιαγγειακή νόσο διαφέρουν μεταξύ των φύλων. Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της καρδιαγγειακής νόσου στην εμφάνιση κατάθλιψης στις γυναίκες. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις επιστημονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Science direct από το έτος 2015 έως το 2021. Οι λέξεις-κλειδιά των άρθρων σχετίστηκαν με το εννοιολογικό περιεχόμενο του τίτλου της παρούσας εργασίας. Αποτελέσματα: Οκτώ μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια για ένταξη στη συστηματική ανασκόπηση. Τα αποτελέσματα των μελετών έδειξαν ότι ο επιπολασμός της κατάθλιψης στις γυναίκες κυμαινόταν από 14,4%-50,7% και ότι οι γυναίκες με καρδιαγγειακή νόσο εμφανίζουν σε σημαντικό βαθμό καταθλιπτικά συμπτώματα σε σχέση με τους άνδρες. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης υπογραμμίζουν την σημασία της αξιολόγησης της ψυχικής υγείας στις γυναίκες που πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses