Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΚΦΚ) ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Πρεβύζη Ευαγγελία, Παυλοπούλου Σοφία

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Έτος Δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 36-44

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ανάγκη αγγειακής προσπέλασης για την διεξαγωγή της Αιμοκάθαρσης, οδηγεί στην χρήση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων (ΚΦΚ). Η χρήση ΚΦΚ σχετίζεται με λοιμώξεις ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Η νοσηλευτική φροντίδα κατέχει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των λοιμώξεων από τους ΚΦΚ. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της νοσηλευτικής φροντίδας στην πρόληψη των λοιμώξεων από ΚΦΚ αιμακάθαρσης. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών από διεθνείς (Pubmed, Medline, KDIGO) και ελληνικές (Iatrotek) βάσεις δεδομένων σχετικά με την φροντίδα των ΚΦΚ Αιμοκάθαρσης. Οι μελέτες εκπονήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2006-2014. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: αιμοκάθαρση, βακτηριαιμία, διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες καθετήρων αιμοκάθαρσης, κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες και ο ρόλος νοσηλευτή νεφρολογίας. Αποτελέσματα:Ο ρόλος του νοσηλευτή νεφρολογίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός κατά την τοποθέτηση και φροντίδα του ΚΦΚ αιμοκάθαρσης.Επίσης, ο νοσηλευτής νεφρολογίας κατέχει σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της κατάστασης του ΚΦΚ, πριν και μετά την συνεδρία αιμοκάθαρσης. Τα βασικά σημεία της φροντίδας των ΚΦΚ αιμοκάθαρσης είναι το αντισηπτικό διάλυμα, η χρήση αλοιφών, τα επιθέματα εισόδου, το κατάλληλο διάλυμα έκπλυσης και ασφάλισής τους, η έγκαιρη αποκατάσταση της δυσλειτουργίας τους, ο χρόνος αντικατάστασής τους και τέλος η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Συμπεράσματα: Η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων και των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών από τους νοσηλευτές, προστατεύει τους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση μέσω ΚΦΚ από οξείες αλλά και χρόνιες επιπλοκές και εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα αιμοκάθαρσης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses