Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Στέλα Βασιλείου, Θεόδωρος Καπάδοχος, Αντωνία Καλογιάννη, Καλλιρόη Κουρέα, Ανδριάννα Μαγγίτα, Νίκη Παυλάτου, Μαρία Πολυκανδριώτη


Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 87-101

DOI: 10.5281/zenodo.7027442

Περίληψη:

Η κατάθλιψη σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα στα καρδιαγγειακά νοσήματα και φτωχά κλινικά αποτελέσματα για την υγεία. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της κατάθλιψης σε γυναικείο πληθυσμό. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 300 γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε καρδιολογική εκτίμηση στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικού νοσοκομείου του νομού Αττικής. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση της κλίμακας αξιολόγησης της κατάθλιψης Zung Depression Scale (SDS), στην οποία συμπεριελήφθησαν τα χαρακτηριστικά των γυναικών. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05.Αποτελέσματα: Από τις 300 γυναίκες που συμμετείχαν στην μελέτη, το 78.7% ήταν έγγαμες και το 42.7% ήταν εργαζόμενες, ενώ η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 61.1±9.8 έτη. Σχετικά με τη κατάθλιψη, όπως μετρήθηκε με την κλίμακα SDS, στο 50% των γυναικών η διάμεσος ήταν μικρότερη από 38 και η μέση τιμή ήταν 38.4±8.0. Οι τιμές αυτές σε σχέση με το πιθανό εύρος τιμών (20-80) υποδηλώνουν μέτρια προς χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης. Στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη βαθμολογία κατάθλιψης είχαν οι γυναίκες με νοσήματα καρδιάς στο ατομικό ιστορικό (p=0.006), με ιστορικό αλλεργιών (p=0.088) καθώς και οι γυναίκες που δεν είχαν υποβληθεί σε 24ωρη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης (p=0.018). Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία της εκτίμησης της κατάθλιψης όταν οι γυναίκες υποβάλλονται σε καρδιολογική εκτίμηση.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses