Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

H ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.). ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δήμητρα Μπαλάσκα, Ζωή Μπιτσώρη


Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 77-84

DOI: 10.5281/zenodo.3345563

Περίληψη:

Τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης είναι διαχρονικά και σύμφωνα με παλαιές και σύγχρονες αναλύσεις τα κυριότερα εξ’ αυτών είναι ο στενός εναγκαλισμός της από το κράτος, ο πελατειακός της χαρακτήρας, η γραφειοκρατία της, η αναποτελεσματικότητά της και τα σοβαρά δημοσιονομικά της προβλήματα. Σκοπός: της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η αναγκαιότητα ίδρυσης του Π.Ε.Δ.Υ. καθώς και να παρουσιαστεί η επίδρασή του στη λειτουργία της Π.Φ.Υ. Μεθοδολογία : Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μέσα από την καταγραφή των νομοθετικών και θεσμικών προσπαθειών που έγιναν τα τελευταία χρόνια με την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ. καθώς και την παρουσίαση των προσδοκιών, των στόχων και των συνεπειών των προσπαθειών αυτών. Αποτελέσματα: Τα προβλήματα που παρουσιάζει η δημόσια διοίκηση έθεσαν το ζήτημα της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης γενικότερα και του κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας ειδικότερα. Με την ψήφιση του Ν.4328/2014 ιδρύθηκε το Π.Ε.Δ.Υ.(Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) το οποίο αποτέλεσε μια καθοριστική τομή στο Ε.Σ.Υ. (Εθνικό Σύστημα Υγείας) και την Π.Φ.Υ. (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας). Συμπεράσματα: Με την ψήφιση του νόμου 4328/2014 δεν κατέστει εφικτή η επίλυση βασικών προβλημάτων ενώ επιπλέον επιβαρύνθηκε ο οικογενειακός προϋπολογισμός και επιδεινώθηκαν τα οικονομικά προβλήματα των ασθενών, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα λάμβαναν υπηρεσίες υγείας δωρεάν.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses