Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ευάγγελος Δούσης, Ελένη Ευαγγέλου


Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 106-118

DOI: 10.5281/zenodo.2097766

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά αποτελεί σημαντικό μέρος της νοσηλευτικής πρακτικής και είναι μεγάλη πρόκληση για τα νοσηλευόμενα παιδιά, την οικογένεια και τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα τους νοσηλευτές. Τα παιδιά εξακολουθούν να βιώνουν σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους νοσηλευτές με σοβαρές επιδράσεις στην μετεγχειρητική τους υγεία. Σκοπός: Η ανασκόπηση των νεότερων ερευνητικών ενδείξεων για τη βέλτιστη διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά. Μέθοδος:Πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση με τη χρήση λέξεων – κλειδιών, άρθρων σχετικών με το θέμα, σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων (PubMed, Scopus, Google Scholar, Iatrotek). Η αναζήτηση αφορούσε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις της τελευταίας, κυρίως πενταετίας, δημοσιευμένες στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι έχουν εκδοθεί νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά και έχουν μελετηθεί τα εμπόδια στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου και την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες εστιάζονται στην προεγχειρητική εκπαίδευση και σχεδιασμό της περιεγχειρητικής διαχείρισης του πόνου, στην αξιολόγησή του, στην χρήση πολυπαραγοντικών και φαρμακολογικών θεραπειών, φυσικών και γνωστικών – συμπεριφορικών μεθόδων, στις οργανωτικές δομές, πολιτικές και διαδικασίες και στη διαχείριση του πόνου μετά την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο. Υπάρχει ένα πλήθος εμποδίων από το σύστημα υγείας, τους επαγγελματίες υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τα παιδιά ασθενείς και τους γονείς τους, που δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου. Συμπεράσματα:Οι νοσηλευτές είναι αντιμέτωποι με πολλαπλά εμπόδια, προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον μετεγχειρητικό πόνο στα παιδιά. Παρά το σημαντικό μέρος της νοσηλευτικής πρακτικής που διαθέτουν για τη διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να το επιτύχουν, φαίνεται ότι πρέπει να οργανώσουν καλύτερα τη συγκεκριμένη πρακτική τους για τη διαχείριση του πόνου. Οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses