Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μαρία Ρουμπή, Άννα Καυγά, Παρασκευή Αποστολάρα, Μαριάννα Δρακοπούλου, Αλεξάνδρα Μαντούδη, Ιωάννης Καλεμικεράκης


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 32-51

DOI: 10.5281/zenodo.10461490

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι έφηβοι μετανάστες ξεχωρίζουν ως ομάδα που αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο θυματοποίησης ή αποκλεισμού λόγω της εθνοτικής καταγωγής τους ή των θρησκευτικών και πολιτισμικών πεποιθήσεων τους. Τελευταία όλο και περισσότερο παρατηρείται αύξηση του σχολικού εκφοβισμού και των μορφών βίας βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, που εκδηλώνονται στα σχολεία της χώρας μας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου του εκφοβισμού των εφήβων μεταναστών στο σχολικό περιβάλλον.Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Google Scholar, Scopus και PubMed με το συνδυασμό των όρων (ethnic victimization), (immigrant), (students) και (bullying), των όρων (bullied peer), (adolescents) και (bullying), των όρων (ethnic minority)και (immigrant), αλλά και των (immigrant) και (bullying cases). Η αναζήτηση αφορούσε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες με χρονικό όριο πενταετίας και συνολικά συμπεριελήφθησαν 19 μελέτες. Αποτελέσματα: Η εθνική ή πολιτισμική προέλευση λειτουργεί καταλυτικά στο κίνδυνο θυματοποίησης του μετανάστη μαθητή. Αναφορικά με τις μορφές εκφοβισμού που βιώνουν οι έφηβοι με διαφορετική εθνο-πολιστισμική προέλευση, διαπιστώνεται ότι κυρίαρχη μορφή είναι η λεκτική, ακολουθούμενη από τη σωματική, σχεσιακή και άλλες έμμεσες μορφές. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι τα χαμηλά επίπεδα θετικής στάσης απέναντι στους μετανάστες αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω εκδήλωση περιστατικών εκφοβισμού με γνώμονα την εθνοτική καταγωγή. Τέλος, η συμμετοχή του εφήβου σε περιστατικά εκφοβισμού, είτε με την ιδιότητα του εκφοβιστή, είτε με αυτή του θύματος, σε περιστατικά εκφοβισμού δεν επηρεάζεται σημαντικά από την εθνο-πολιτισμική προέλευση του εφήβου.Συμπεράσματα: Ο κίνδυνος θυματοποίησης αυξάνεται σε εφήβους εθνοτικών μειονοτήτων, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses